Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).MATURITA 2017/2018

Maturitná skúška 2015 sa koná v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách Zoznam tém MS

 

SJL                          ANJ                   NEJ

TČOZ POS          TČOZ TEL           TČOZ EZR

PČOZ POS          PČOZ TEL           PČOZ EZR

 


Povinné predmety maturitnej skúšky (ďalej len MS) na ktoré sa žiaci 4. ročníka prihlasujú do 29.09.2017:

 

          a) slovenský jazyk a literatúra, úroveň 

          b) cudzí jazyk (ANJ alebo NEJ), úroveň B2, B1

          c) teoretická časť odbornej zložky-bez úrovne, (ďalej len TČOZ)

          d) praktická časť odbornej zložky-bez úrovne,(ďalej len PČOZ)*

* žiak si volí formu PČOZ

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

* žiak môže konať ústnu formu internej časti MS (UFIČ), ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia (neplatí pre PČOZ)

* žiak môže vykonať v jeden deň UFIČ MS najviac z 3 predmetov

* žiak vykoná UFIČ MS v priebehu najviac 5 pracovných dní

* v jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov

* za 1 hod. MS sa považuje čas 60 minút


 Maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov môže žiak vykonať na :

          - úrovni B2 - vyššia

          - úrovni B1 - základná

voľba úrovne je dobrovoľná


 PREDMETOVÉ MATURITNÉ KOMISIE

          Maturitná skúška z jednotlivých predmetov, okrem jej externej časti a písomnej formy internej časti, sa koná pred príslušnou predmetovou komisiou.

V jednom dni môže predmetová komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

          Predmetovú maturitnú komisiu jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a dvaja skúšajúci (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu).

          Maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky a z teoretickej časti odbornej zložky podľa jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda (pedagogický zamestnanec z inej školy s príslušnou aprobáciou) a skúšajúci učitelia odborných predmetov (pedagogickí zamestnanci z našej školy, ktorí majú príslušnú aprobáciu). Počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy.


 Klasifikácia a hodnotenie žiaka

* prospech žiaka na MS sa klasifikuje podľa kritérii v prílohe vyhlášky. Klasifikácia môže byť vyjadrená % úspešnosti alebo stupňom prospechu

*ak sa hodnotenie UFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu MS, prihliada sa na stupne prospechu z tohto predmetu

*žiak úspešne zložil MS, ak zložil MS zo všetkých predmetov MS

* ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť sa na vysvedčení o MS neuvádza a nemá vplyv na výslednom hodnotení

Hodnotenie

Prospech sa na maturitnej skúške klasifikuje týmito stupňami:

1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný

 

Klasifikácia celkového hodnotenia žiaka:

a) prospel s vyznamenaním

b) prospel veľmi dobre

c) prospel

d) neprospel